Upute i uvjeti

1. Hotelski smještaj

Dobavljač hotelskog smještaja jamči smještaj prema opisu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

2. Rezervacije i plaćanja

Rezervacije prema navedenim cijenama moguće su isključivo na web stranici www.hoteli.com.hr.
a) Prilikom rezervacije kupac može uplatiti cjelokupan iznos kreditnom/debitnom karticom na web stranici.
b) U slučaju odgođenog plaćanja, kupac može iznos platiti preko računa ili kreditnom/debitnom karticom prije isteka roka važenja rezervacije. Kod plaćanja preko računa novac mora biti evidentiran na računu najkasnije u 16:00h na dan isteka rezervacije. Uplate izvršene na dan isteka roka, a zaprimljene u NKS nakon zadnjeg ciklusa nije moguće evidentirati na računu, te prema njima nije moguće potvrditi rezervaciju.
c) U slučaju uplaćene i potvrđene rezervacije, svaka promjena datuma i putnika plaća se prema važećim cjenicima usluga.

3. Sadržaj usluge i cijena

Sadržaj usluge čini, odnosno cijena smještaja uključuje sve što je dobavljač putovanja naveo u ponudi. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave u hotel i doplaćuju se direktno u hotelu. Cijene smješaja objavljene su u Eurima, američkim dolarima i britanskim funtama, a prilikom naplate preračunavaju se i terete u kunama. U slučaju promjene tečaja za više od 2% dobavljač zadržava pravo promjene cijena. Dobavljač zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promijene cijena smještaja, prehrane i dr. usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene smještaja. Za povišenje cijene smještaja do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja cijena većeg od 10%, kupac ima pravo odustati od smještaja bez obveze na nadoknadu štete.

4. Kategorizacija i opis smještaja

Ponuđeni smještajni kapaciteti (hoteli, apartmani ili drugi objekti) opisani su prema službenoj kategorizaciji matične zemlje. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje od domaće kategorizacije. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Raspored smještaja u određenim sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji. Smještaj nije moguć prije 12 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije dolaska, o tome direktno obavijestiti hotel, u suprotnom nije moguće garantirati raspoloživost sobe.

5. Promjena smještaja

Dobavljač smještaja ima pravo promijeniti smještaj ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret dobavljača.

6. Putni dokumenti

Putnik za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je dužan osigurati sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju putuje. Dobavljač ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a e-Tours otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje e-Tours te se primjenjuju uvjeti otkaza.

7. Pravo dobavljača na otkaz

Dobavljač može otkazati smještaj potpuno ili djelomično ako prije, ili za vrijeme njegova trajanja, nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a da su nastupile u vrijeme rezervacije smještaja, dobavljaču bi bile opravdanim razlogom da smještajni kapacitet ne objavi i ne prima rezervacije.

8. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi „paket“ putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Rezervacijom smještaja putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtjeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod e-Toursa, pri čemu e-Tours sudjeluje samo kao posrednik.

9. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod rezervacije smještaja. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: smrt, iznenadna akutna bolest, za koju je potreban neodgodiva liječnička skrb, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje, štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe ili vojna vježba. Kod otkazivanja smještaja ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a e-Tours se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na smještaj. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

10. Odustajanje putnika od smještaja

Ako putnik otkaže ili prekine smještaj, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti dobavljač smještaja, ovisno o roku otkazivanja rezervacije. Troškovi otkaza primjenjuju se i na promijene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene.

11. Obveze dobavljača smještaja

Smještajni kapacitet je dužan brinuti o provedbi usluge te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Dobavljač je dužan putniku izdati odgovarajuće dokumente za uplaćeni smještaj. Dobavljač isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

12. Obveze putnika

Putnik je dužan:
- posjedovati valjane putne isprave (uključujući i vize ukoliko su potrebne). Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik.
- cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost osobnih putnih dokumenata koji dovedu do odustajanja od smještaja ili nemogućnosti putovanja ne obvezuju dobavljača, te se smatra da je putnik odusto od putovanja/smještaja.
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se boravi tijekom putovanja - pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri
- prilikom dolaska u smještajni kapacitet predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (vaučer) U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik osobno odgovara za učinjenu štetu.

13. Prtljaga

e-Tours ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

14. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti e-Tours o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

15. Rješavanje prigovora

Ako su usluge nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Postupak u svezi s prigovorom: - Odmah, u hotelu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu na recepciji smještajne jedinice. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik je dužan surađivati s davateljem usluge u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, dobavljač neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. - Ako uzrok prigovoru ne bude otklonjen, putnik s davateljem usluge o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju oboje potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. - Najkasnije 8 dana po povratku putnik predaje pismeni prigovor, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao davatelj usluge. Dobavljač će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana. Dobavljač će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka.

16. Osiguranje u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja

Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana osiguranja kod Allianz osiguranje d.d.: 1500-173629136.

17. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, e-Tours ima kod osiguravajućeg društva Wiener osiguranje d.d., sklopljen ugovor (broj 1322-00041664) o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžmane. Samostalna hotelska rezervacija ne smatra se paket-aranžmanom.

18. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije rezerviranog smještaja i koristit će se za daljnju komunikaciju. e-Tours se obvezuje osobne podatke putnika neiznositi iz zemlje osim u svrhu realizacije rezerviranog smještaja . Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija e-Toursa.

19. Informacije

Informacije koje putnik dobije u smještajnoj jedinici ne obavezuju dobavljača u većoj mjeri nego što su to informacije navedene prilikom rezervcije.

20. Završne odredbe

Ovi uvjeti isključuju sve dosadašnje uvjete za rezervaciju hotelskog smještaja na www.etours.hr. Opći uvjeti sastavni su dio ugovora kojeg putnik sklapa s e-Toursom. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

contact-info

ZAŠTO E-TOURS?

Provjerite cijene i raspoloživost hotela, apartmana ili kuća za najam. Nudimo najraznovrsniju ponudu smještaja i najpovoljnije cijene uz obročno plaćanje do 12 rata bez kamata!

eTours.hr koristi kolačiće (cookie) i slične tehnologije za unaprjeđenje korisničkog iskustva.
Daljnjim korištenjem stranice slažete se s korištenjem kolačića.  Više informacija »